Spisskompetanse

SpisskompetanseIllustrasjonsfoto

Jeløy Kurbad har spisskompetanse innen

  • Diagnostikk og behandling av kroniske muskelsmerter (myofasciell smerte).

Siden 2001 har vi samarbeidet innen diagnostisering og behandling av muskelsmerter (myofascielle smertetilstander), med Myofasciel Pain Control Center i Virginia, USA. Det er opprettet et faglig samarbeid hvor lederen av senteret Nancy Shaw, en tidligere elev og medarbeider av Dr. Travell, har vært ved Jeløy Kurbad 7 ganger og skolert vårt fagpersonell i behandlingsteknikker, både teoretisk og praktisk. Fagpersonell fra Jeløy Kurbad har i tillegg vært i USA et par ganger for å fortsette og videreutvikle samarbeidet.

Vår kunnskap på området benyttes daglig i rehabiliteringen av pasienter hvor muskelsmerte (myofasciell smerte) er en del av problematikken.

  • Rehabilitering av fibromyalgi

Vår overlege og rehabiliteringsleder er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering med doktorgrad på årsak, behandling og forløp av fibromyalgi. Vedkommende har drevet behandlingsforskning på fibromyalgi siden 1987, holder seg faglig oppdatert, deltar jevnlig på internasjonale kongresser om emnet og er mye brukt som ekstern foreleser i det norske fagmiljøet. Hun er også internasjonalt anerkjent og var bl.a. med i den vitenskapelige komiteen bak verdenskongress om fibromyalgi og myofasciell smerte som ble holdt i Toledo, Spania, i oktober 2010, der hun også har fungerte som fagbedømmer av innsendte abstracts (forskningsoppsummeringer) og holdt fibromyalgiworkshopen med tittelen: Rehabilitering av fibromyalgi fra et biopsykososialt perspektiv.

Hun tok initiativ til og ledet arbeidet med utarbeidelsen av vår rehabiliteringstilbud til fibromyalgipasienter. Vårt øvrige fagpersonell er også skolert på fagområdet, gjennom intern og ekstern kursing og deltagelse på internasjonale fagkongresser.

JK har tilbudt flerdimensjonal rehabilitering for denne pasientgruppen siden 2001. Vi vektlegger at pasientene skal bli trygge, aktivt mestrende og i stand til å ta kontroll over eget liv. Pasienten skal etter oppholdet i større grad kunne håndtere sin tilstand og forebygge tilbakefall.

  • Motiverende samtale

Motiverende intervju (MI), er en pasientsentrert samtalemetode for å få til endring på pasientens egne vilkår og til å øke motivasjonen. Vi sikrer at rehabiliteringsprogram og målsetting samsvarer med pasientens ønsker og behov idet pasienten selv er aktivt med i utformingen av disse. Bruken av MI sikrer også at den enkelte blir møtt med respekt for egne premisser og løsninger, at dialogen er åpen og inkluderende og at pasienten og våre helsearbeidere jobber sammen mot felles mål.

Alle ansatte ved JK har fått innføring i MI. Dette for at vi alle skal kunne møte pasientene med samme holdning og innstilling og på samme måte. Nesten samtlige helsefagarbeidere har fullført MI grunnkurs, mange også MI Fordypning. Flere er videreutdannet for coatching i MI og til å leder MI i grupper.  

Vi benytter i dag MI både ved individuelle samtaler og gruppesamtaler.