Rehabiliteringen

Stortingsmelding 21 “Ansvar og meistring” 1998-199, definerer rehabilitering som “tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.”

Dette ligger i grunnen når vi ved Jeløy Kurbad planlegger våre rehabiliteringsprogram. Et program kan bestå av mange elementer som trening, aktivisering, veiledning, samtalegrupper, mestringsskoler med mer. Målet vil alltid være å gi den enkelte en bedre hverdag gjennom en riktig og individuelt tilrettelagt rehabilitering.