Kartlegging og vurdering ved kronisk muskel- og bløtdelssmerte

Tilbudet retter seg mot pasienter

  • tidlig i forløpet, for å forebygge videre smertespredning og eventuelt funksjonstap.
  • som er i behov av vurdering fra spesialisthelsetjenesten mht symptomer og aktuelle rehabiliteringstiltak.
  • med langvarige og/eller utbredte smerter som hemmer arbeid, funksjon og livskvalitet, og der tidligere tiltak ikke har ført fram.

Pasienten tilbys individuell særfaglig kartlegging, samtale og undersøkelse hos sykepleier, legespesialist/lege under spesialisering/lege, fysioterapeut og, ut fra disses vurdering, psykologspesialist/psykolog og/eller sosionom/jobbkonsulent. Det blir også foretatt en kondisjonstest og funksjonsvurdering.

Pasienten får prøve seg i forskjellige typer fysiske aktiviteter sammen med husets øvrige smertepasienter samt får tilpasset et egentreningsprogram, alt for å finne ut om noe kunne passe for videre trening på hjemstedet. Fokuset er pasientens målsetting og hvilke muligheter som finnes for å nå denne i lokalmiljøet. Et evt. møte med arbeidsgiver og/eller NAV vil alltid bli vurdert for pasienter i yrkesaktiv alder. Telefonisk kontakt med primærlegen, for å enes om videre medisinering, sykemeldingspraksis, behov for støttesamtaler etc., gjennomføres v/behov.

Mot slutten av oppholdet samles pasientens tverrfaglige team for å samsnakkes og konkludere. På bakgrunn av alt som har kommet fram, enes pasienten og dennes individuelle team, om et forslag til en videre individuell rehabiliteringsplan for pasienten.

Vi ønsker gjennom tilbudet å

  • hjelpe pasienten til en sann og hensiktsmessig sykdomsforståelse.
  • vurdere hvilke tiltak som best kan bidra til pasients måloppnåelse.
  • stanse eventuell kronifisering av smertene tidlig i forløpet.
  • være en ressurs for 1. linje tjenesten.
  • bidra til at spesialisert vurdering kan kombineres med andre tiltak og tilbud.