Rehabilitering etter hjerneslag

HjerneslagtreningIllustrasjonsfoto

For at konsekvensene etter et hjerneslag skal bli så små som mulig, er det viktig med faglig god og korrekt rehabilitering, igangsatt så raskt som mulig.

Jeløy Kurbad tilbyr rehabilitering til personer som er rammet av hjerneslag. Tilbudet retter seg fortrinnsvis mot yngre personer i yrkesaktiv alder. Vedkommende kan ha funksjonsutfall innen flere områder som motorikk og utførelse av dagliglivets aktiviteter, men må samtidig ha tilstrekkelig kognitiv funksjon til å kunne lære og tilstrekkelig fysisk funksjon til å kunne tolerere et aktivt treningsprogram.

Tilbudet omfatter

1. Rehabilitering etter den første akutte fasen, når pasientens nevrologiske status er stabilisert og vedkommende er utskrivningsklar fra sykehuset.

2. Tilbudet retter seg også imot pasienter som befinner seg senere i forløpet og tar da primært sikte på å redusere senfølger og komplikasjoner..

Hovedmålet er å innfri den enkeltes målsetting så langt det lar seg gjennomføre.

Videre er målet å:

 • øke den enkeltes livskvalitet og evne til egenmestring.
 • hjelpe den enkelte til å utnytte sine ressurser optimalt.
 • bedre funksjonsnivået, både i forhold til forflytning og dagliglivets aktiviteter.
 • redusere eventuell smerte.
 • motvirke feilstillinger og kontrakturer, og korrigere hvis det allerede er oppstått.
 • redusere risikoen for komplikasjoner, samt raskt å kunne oppdage og behandle de komplikasjoner som eventuelt skulle oppstå.
 • redusere angst og usikkerhet og gi håp og innsikt.

Hovedelementene i rehabiliteringen er

 • Funksjonsvurdering og fastsettelse av mål i samarbeid med pasienten. Vedkommende blir undersøkt og behandlet av legespesialist, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Det utformes en rehabiliteringsplan etter grunnstrukturen i ICF og pasienten blir fulgt opp av det tverrfaglige teamet under hele oppholdet. Teamet består av lege med spesialitet innen nevrologi, lege under spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.
 • Mestringsskole med temaer som hjerneslag - årsak og behandling, hverdagen etter et hjerneslag, hjerneslag og rehabilitering, mm., samt samtalegrupper. Det undervises av lege, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.
 • Intensiv opptrening og mobilisering, som også inkluderer trening i dagliglivets aktiviteter (ADL-trening), trening av håndfunksjon, kognitiv trening og ergonomisk veiledning.
 • Tilpassing av hjelpemidler etter behov.
 • Kontrakturprofylakse, spasmebehandling og smertebehandling ved behov.
 • Etablere kontakt med hjelpeapparatet i hjemkommunen.
 • Vi starter utarbeidelsen av IP (individuell plan), eller viderefører planen for de som har med en IP ved ankomst.

Varighet: Normalt 4-6 uker.